KlimSlim

KlimSlim Leeranker

Zelfsturend leren

Leeranker speelt in op het zelfsturend leren van leerlingen. De sleutel hierbij is leerlingen hun eigen leermeester te laten worden. Leeranker reikt per leerjaar 20 leertips en 4 ‘praten over leren’ kaarten aan die als instrumenten gebruikt kunnen worden in de klas om in te spelen op het zelfsturend leren van elke leerling. Dit gebeurt aan de hand van:

  • Concrete leertips
  • Doelgerichte denkvragen die aanzetten tot zelfsturend leren
  • Praktische handvatten voor goede reflectie en feedback

De kaarten kunnen ingezet worden voor zowel individueel en klassikaal gebruik, bij een bepaalde taak/opdracht of voor een bepaalde periode, om het leren gericht (bij) te sturen en leerlingen hierin te motiveren. Deze manier van leren speelt in op de individuele noden van elk kind waardoor de leertips en leerstrategieën verankerd worden.

Aanbod


KlimSlim Leeranker

 

 

20 leertips per leerjaar

De leertip blijft zichtbaar (op de lessenaar, aan het bord … ) in de klas tot de leerling de leertip beheerst. Wanneer er extra aandacht gevestigd moet worden op deze leertip, ga je in communicatie met de leerling(en).


KlimSlim Leeranker

 

4 ‘praten over leren’ kaarten per leerjaar

De ‘praten over leren’ kaarten geven doelgericht sturing aan het leerproces van de leerlingen voor, tijdens en na het maken van een taak of opdracht. - Voor het maken van een taak: De leerling krijgt een leertip als werkpunt maar ook als brug om het leerdoel te bereiken. - Tijdens of na het maken van een taak: Bij het maken van een taak en/of opdracht is het belangrijk dat leerlingen leren reflecteren op hun eigen leerproces. De leerkracht stuurt het leerproces van de leerling bij door gerichte feedback te geven. - Na het maken van een taak: Op deze kaart worden algemene handvatten aangereikt aan de leerkracht om aan te tonen waaruit goede feedback bestaat.